REGISTRE MERCANTIL, LIBRES D’ACTES

Segons la INSTRUCCIÓ DEL 12 DE FEBRER DEL 2015 de la Direcció General de Registres i Notariat, per els exercicis iniciats a partir del 29 de Setembre del 2013, els llibres de,

I. Actes

II. Registre de Socis

III. Registre d’Accions Nominatives

IV. De Contractes amb el Soci Únic

S’hauran de registrar de forma telemàtica, durant el mes d’Abril, al igual que la resta de llibres comptables obligatoris.

Això vol dir, que les Actes firmades durant l’exercici 2014, ja s’han de registrar telemàticament, desapareixent al mateix temps els llibres en paper.

Per tot això, el primer que haurem de fer es el tancament del llibre en paper. Els hi recordem que el llibre d’Actes es un llibre obligatori que ha d’estar omplert per el secretari de la junta, o per l’administrador, i ha d’estar signat per els assistents a les juntes, el nostre despatx posa a la seva disposició els mitjans per indicar-los com omplir-los, o bé, per omplir-los nosaltres, en qualsevol cas, analitzarem personalment amb cada client en funció de les seves necessitats.

FORTUNY ABAD LLUCH S.L.P.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.