COTITZACIÓ AUTÒNOMS A PARTIR 2013

Com a novetat, els treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms que en algun moment de cada exercici econòmic (en aquest cas en l’exercici 2013), i de manera simultània, hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu, tindran una base mínima de cotització per a l’exercici següent igual a la corresponent per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General, que per al 2014 és de 1.051,50 euros.

Així, la quota a la Seguretat Social dels autònoms afectats per aquesta mesura suposa un increment de més del 20%, i passaran de pagar els 261 euros que haurien d’abonar els afiliats al RETA no inclosos en aquests supòsits a 314 euros al mes, el que al cap de l’any suposaria uns 630 euros més.

També hauran d’aplicar aquest increment a la base mínima de cotització dels autònoms societaris (administradors socials i socis treballadors inclosos en el RETA), tinguin o no treballadors en les seves societats. S’entén com a autònoms societaris a “qui exerceixin funcions de direcció i gerència que comportin l’exercici del càrrec de conseller o administrador o que prestin altres serveis per a una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseïsquen el control efectiu, directe o indirecte, d’aquella “.

S’entendrà, en tot cas, que es produeix aquesta circumstància quan les accions o participacions del treballador suposen, almenys, la tercera part del capital social, la quarta part si exerceix funcions de gerència o la meitat si està en possessió de familiars directes ( segon grau de consanguinitat).

No obstant això, estaran exclosos aquells que causin alta inicial en el RETA, durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar de la data d’efectes de l’alta.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.