REGLAMENT FACTURACIÓ

De manera clara i esquemàtica detallem els continguts de la nova FACTURA SIMPLIFICADA
(abans anomenada tiquet) la qual serà valida a tots els efectes com a justificant perquè el I.V.A.
sigui deduïble.
FACTURA SIMPLIFICADA
La no va factura simplificada pot tenir el format de “tiquet” expedit per molt minoristes fins ara
, i per que pugui ser justificant suficient per a la deducció del IVA i per tant ser considerat
“factura simplificada”, ha de comprendre com a mínim el següent,
1. DADES DEL PROVEIDOR (Nom, NIF, Adreça)
2. DATA EMISSIÓ
3. NÚM. DE FACTURA
4. DADES DEL CLIENT (NIF-Adreça) no cal posar el nom
5. CONTINGUT DESGLOSAT
6. TIPUS I QUOTA DEL IVA (es a dir, es pot posar el total IVA inclòs, i a més sortir el
tipus aplicable i la quota)
Questions a tenir en comte,
La factura simplificada no podrà excedir de 400 € IVA inclòs de manera general, o de 3.000 €
en els següents casos entre altres,
• Vendes al menor
• Transports de persones amb o sense equipatge
• Serveis d’hostaleria i restauració
• Serveis de sales de ball i discoteques
• Serveis de perruqueria i instituts de bellesa
• Serveis fotogràfics
• Aparcaments i estacionament així com la utilització de peatges.
• Bugaderia i tintoreria.
No es podran expedir factures simplificades en els casos de exempció de IVA, ni de inversió del
subjecte passiu.
FACTURA ELECTRÒNICA
La factura es podrà expedir en qualsevol mitja, paper o electrònic, i sempre que es pugui
garantir l’autenticitat de l’origen, la integritat del contingut i l’estat de conservació per tal de
poder-ho llegir.
Per tant, sempre que existeixi conformitat del destinatari (només amb el pagament ja es reconeix
la conformitat), la factura podrà ser emesa en qualsevol format, pdf, paper, escaneig, xml, …
Donat que el que hem volgut fer es un resum clar i generalitzat, i que el reglament estableix
particularitats, preguem es posin en contacte amb nosaltres per aclarir qualsevol dubte existent.
RECORDATORIS,
LA NORMATIVA COMUNITARIA ESTABLEIX UN TERMINI NO SUPERIOR A 60 DIES
PER EL PAGAMENT DE LES FACTURES (90 EN CAS D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES)

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.