INVERSIÓ SUBJECTE PASSIU EN L’EXECUCIÓ D’OBRA

La lley 7/2012, va introduir la inversió del subjecte passiu en les execucions d’obra amb o sen se aportació de materials, així com la cessió de ma d’obra per la seva realització, sempre que els contractes es formalitzin entre promotor i contractista o entre contractista principal i altres subcontractats; i tinguin com a objecte, la urbanització de terrenys, la construcció i la rehabilitació de edificacions.

Es considera PROMOTOR D’EDIFICACIONS, al propietari dels immobles que construeix (promotor-constructor) o al que contracte l’obra (promotor) per dedicar-la a la venda, lloguer o un propi.

Obres de Urbanització, les de tractaments de terres, proveïment o evacuació d’aigües, rets elèctriques, de gas, telefonia …
Construcció o edificació, edificacions unides de forma permanent a terra o a altres immobles, tant en el que fa referència a superfície com a subsòl.
Rehabilitació, (art 20.un.22º del IVA) aquelles en que més del 50% del pressupost consisteixi en obres de consolidació, tractament d’estructures, façanes, cobertes, i que el cost del projecte excedeixi del 25% del PVP d’adquisició en el cas d’edificacions de menys de dos anys, o del 235% del preu de mercat en el cas d’edificacions de més de dos anys, en cas de rehabilitació les obres anàlogues o connexes també estan subjectes a inversió de subjecte passiu .

RECOMANACIÓ, sol·licitar certificat o pressupost original de l’obra amb el fi de poder justificar la inversió de subjecte passiu aplicat a les factures.

Totes les factures amb inversió de subjecte passiu, han de portar un afegit, “exempció de IVA per inversió de subjecte passiu en base al (art. 84.Uno.2º.f) de la Lley del Impost”

Per a qualsevol dubte i donada la gran varietat de situacions, preguem es posin en contacte amb nosaltres, tenint en comte que l’únic que realment pot comunicar la realització o no de inversió del subjecte passiu serà el propi constructor o contractista, motiu pel qual els hi aconsellem una certificació o comunicació de que l’obra anomenada acompleix tots els requisits.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.